Logopedie

Spraak- en taalontwikkelingsprobleem? Verworven spraak- of taalprobleem? Slikstoornissen? Moeite met lezen, schrijven of rekenen door dyslexie, dyscalculie of dysorthografie? Articulatieproblemen door een afwijkend mond- of slikpatroon? Foute gewoonten zoals duimzuigen of mondademen? Ons topteam van logopedisten behandelt deze problemen stap voor stap en corrigeert hardnekkige patronen en gewoonten. Reken bovendien op De Praktijk voor TypTien, de methode waarmee kinderen met fijnmotorische problemen of dyslexie leren typen.

Wij behandelen zowel kinderen, jongvolwassenen als volwassenen.

Leerstoornissen

>

Tijdens het schoollopen kunnen er leermoeilijkheden ontstaan op het vlak van lezen, schrijven (spelling) en/of rekenen. Soms zijn deze problemen fundamenteler. Dan is er sprake van leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie, dysorthografie,…).

We voorzien telkens een behandelplan op maat. Indien van toepassing kunnen we – uiteraard altijd in overleg – een gepast attest opstellen en de nodige extra hulpmiddelen voorstellen en opstarten (sticordi-maatregelen).

Taalontwikkelingsstoornissen

>

Onder taal- (en spraak)ontwikkelingsstoornissen vallen alle problemen en/of stoornissen in het verwerven van de taal en de spraak bij een kind. Hierdoor zal de taal en/of spraak langzamer of anders ontwikkelen dan bij leeftijdsgenootjes.

We kunnen verschillende problemen onderscheiden:

  • vertraagde spraak- en taalontwikkeling
  • specifieke spraak- en taalontwikkelingsstoornis (STOS), dysfasie
  • niet specifieke taalontwikkelingsstoornis
  • verbale en/of orale dyspraxie

Bij het vaststellen en behandelen van kinderen met spraak- en taalontwikkelingsproblemen is het belangrijk om dit altijd in verband te brengen met de verschillende ontwikkelingsgebieden en met het totale functioneren van het kind.

Wij stellen een behandelplan op maat op en werken altijd samen met jou als ouder en met de school van je kind.

Articulatie- en myofunctionele stoornissen

>

We spreken van articulatieproblemen of -stoornissen wanneer bepaalde klanken niet of foutief worden uitgesproken. Deze articulatiestoornissen komen vaak samen voor met myofunctionele stoornissen.

Bij myofunctionele stoornissen is er sprake van een afwijkend mondpatroon en infantiele mondgewoonten zoals mondademen, duimzuigen, foutief slikken, … Die leiden tot een verslapping van de lip- en de tongspieren. Daarenboven hebben ze een negatieve invloed op de stand en de groei van de tanden en het verhemelte.

Deze gewoonten worden stapsgewijs gecorrigeerd en vervangen door het correcte patroon. Een goede samenwerking en interactie met de directe omgeving van de patiënt(e) is hierbij heel belangrijk.

Neurogene stoornissen

>

Neurogene stoornissen zijn stoornissen op het vlak van de taal, de spraak, het geheugen en/of het slikken die ontstaan na een hersenletsel of een letsel in het zenuwstelsel. Voorbeelden hiervan zijn afasie, dysartrie, dysfagie.

Na grondig onderzoek, stellen wij een behandeling op maat samen. Wat is er voor de patiënt(e) noodzakelijk en haalbaar? We werken nauw samen met de omgeving van de patiënt(e). Uiteraard werken we steeds in samenspraak met de dokter, specialist en/of huisarts.

TypTien

>

Kinderen met fijnmotorische problemen, dyspraxie, dyslexie of andere (leer)moeilijkheden (bv. autisme, ADHD,…) hebben het vaak moeilijk met schrijven. Werken op een computer kan hierbij een hulpmiddel zijn, maar daarvoor moeten ze kunnen typen!

TypTien (ontwikkeld door Wendy Peerlings, Explore) garandeert een unieke, speelse aanpak. Zo wordt aan elke letter een woord of symbool gekoppeld en aan elke vinger een kleur om de letters beter te kunnen onthouden. De letters worden aan elkaar gekoppeld in zinnetjes die ook als geheugensteun worden gebruikt (bv. de vis zwemt in de beek, de fazant zit in het gras en de roofvogel vliegt naar de top).

Via speelse oefeningen worden verschillende zintuigen en leerkanalen gestimuleerd om alle toetsen aan te leren en te automatiseren. TypTien gaat ervan uit dat je motorisch veel sneller een taak kan leren wanneer er geen sprake is van tijdsdruk. De nadruk ligt op het motorisch automatiseren van de letters en het juist blind kunnen typen, niet zozeer op het genereren van een hoge typsnelheid.

Praktisch?

  • 10 à 15 lessen van 1 uur.
  • Bij TypTien hoort geen software, de oefeningen staan in oefenboekjes (bij ons verkrijgbaar).
  • De lessen gaan door in De Praktijk of op school.
  • Er kan individueel of in kleine groepjes worden gewerkt.
  • Een eigen laptop is aangewezen.
  • Er dient thuis elke dag geoefend te worden a.d.h.v. thuisopdrachten. Niet alleen tijdens de volledige cursus, maar ook tijdens de follow-up periode.

Let wel: TypTien is geen wondermiddel. Kinderen met een leerstoornis blijven deze stoornis behouden en zullen niet sneller kunnen typen dan ze kunnen spellen. De typsnelheid zal wel verhogen naarmate men meer oefent. Ook heeft het typen een gunstige invloed op de spelvaardigheid.

Therapeuten met beroepstrots

Wij nemen graag de tijd voor jou. In een persoonlijk gesprek maken we een grondige analyse van jouw probleem en brengen we de context in kaart. Daarna gaat ons topteam van experten samen met jou aan de slag. Op een empathische, vriendelijke en wetenschappelijk onderbouwde manier.

Die hartelijkheid en passie voor het vak voel je in alles. De Praktijk is een goed uitgeruste, verzorgde, professionele accommodatie. Informeren en inspireren staat centraal. De zorgvuldig gekozen merken ondersteunen de filosofie dat iedereen zichzelf kan overtreffen op een natuurlijke manier.

Vragen?
contacteer ons of bel 0477 796 492