Logopedie

Via logopedie worden de stoornissen en beperkingen op het gebied van spraak, stem en taal (zowel schriftelijk als mondeling) onderzocht en behandeld.
De logopedische revalidatie verloopt in samenspraak met ouders, leerkrachten en schooldirectie. Bij iedere aanvraag zoeken wij voor u naar de meest gepaste behandeling.
Naast logopedische revalidatie kunnen wij ook stemcoaching en TypTien aanbieden.
Ons dynamisch team bestaat uit verschillende logopedisten met elk hun eigen specialisatie.

Wij richten ons zowel op kinderen als op (jong)volwassenen.

Wat doen we?

Leerstoornissen

Leren op school is niet altijd vanzelfsprekend. Tijdens het schoollopen kunnen er leermoeilijkheden ontstaan, bijvoorbeeld op het vlak van het lezen, schrijven (spelling) en/of het rekenen. Soms zijn deze problemen fundamenteler en dan spreken we van leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie, dysorthografie edm).

We voorzien telkens een behandelplan op maat. Indien van toepassing, kunnen we (natuurlijk steeds in overleg) een gepast attest opstellen en de nodige extra hulpmiddelen voorstellen en opstarten (sticordi-maatregelen).

 

Taalontwikkelingsstoornissen

Onder taal- (en spraak) ontwikkelingsstoornissen vallen alle problemen en/of stoornissen in het verwerven van de taal en de spraak bij een kind. Hierdoor zal de taal en/of spraak langzamer of anders ontwikkelen dan bij leeftijdsgenootjes.
We kunnen verschillende problemen onderscheiden:

 • vertraagde spraak- en taalontwikkeling
 • specifieke spraak- en taalontwikkelingsstoornis (STOS), dysfasie
 • niet specifieke taalontwikkelingsstoornis
 • verbale en/of orale dyspraxie

Bij het vaststellen en behandelen van kinderen met spraak- en taalontwikkelingsproblemen is het belangrijk om dit steeds in verband te brengen met de verschillende ontwikkelingsgebieden en met de het totale functioneren van het kind.

Een aangepast behandelplan wordt opgesteld. We werken steeds in interactie met de ouders en de school.

Articulatie- en myofunctionele stoornissen

Een kind leert de klanken, eigen aan onze spraak (taal), stap voor stap uitspreken en gebruiken. We spreken van articulatieproblemen/stoornissen wanneer bepaalde klanken niet of foutief worden uitgesproken.
Deze articulatiestoornissen komen vaak samen voor met myofunctionele stoornissen.

Bij myofunctionele stoornissen is er sprake van een afwijkend mondpatroon en infantiele mondgewoonten, bijvoorbeeld mondademen, duimzuigen, foutief slikken edm.
Deze leiden tot een verslapping van de lip- en de tongspieren. Daarenboven hebben ze een negatieve invloed op de stand en groei van de tanden en het verhemelte.

Deze gewoonten worden stapsgewijs gecorrigeerd en vervangen door het correcte patroon. Een goede samenwerking en interactie met de directe omgeving van de patiënt(e) is hier heel belangrijk.

Neurogene stoornissen

Dit zijn stoornissen op het vlak van de taal, de spraak, het geheugen en/of het slikken, die ontstaan na een hersenletsel of een letsel in het zenuwstelsel. Voorbeelden hiervan zijn afasie, dysartrie, dysfagie.

We geven een behandeling op maat na een grondig onderzoek. Wat is er voor de patiënt(e) noodzakelijk en haalbaar? We werken nauw samen met de omgeving van de patiënt(e). Uiteraard werken we steeds in samenspraak met de geneesheer specialist en/of de huisarts.

Stemstoornissen

We maken dagelijks gebruik van onze stem. Soms gaat het niet goed met onze stembanden en dan pas beseffen we hoe onmisbaar ze eigenlijk kunnen zijn.

Wat zijn de mogelijke oorzaken van stemproblemen? Het kan gaan om een organische afwijking (stembandknobbels,een stembandcyste, oedeem, …) die, indien ze niet te ernstig is, kan opgelost worden met stemhygiëne en stemtherapie. Er kan ook sprake zijn van stemmisbruik (vb. veel roepen), verkeerd stemgebruik (vb. hoger spreken wanneer je luider spreekt) en overmatig stemgebruik waarbij dan stemvermoeidheid kan optreden. Hierbij spreken we over functionele afwijkingen.

Iedereen is wel eens hees, maar als je last hebt van één of meerdere van onderstaande symptomen, dan is het tijd om professionele hulp bij de stemtherapeut te zoeken!

 • ik ben langer dan 10 dagen hees
 • 2 maal per jaar of meer valt mijn stem volledig weg
 • pijn bij het slikken
 • spreken doet pijn
 • het gevoel dat spreken moeite kost
 • het gevoel van toegeknepen keel/druk in de keel
 • zonder adem raken tijdens het spreken
 • enkel kunnen fluisteren
 • Ik heb een spreekberoep en mijn stem draagt niet ver (onvoldoende draagkracht)
 • ik heb moeite om voldoende luid te spreken
 • na een of twee dagen werken ben ik hees
 • ik kan niet (meer) hoog zingen

De diagnose van een stemstoornis wordt steeds door een NKO-arts gesteld. Een logopedist-stemtherapeut zal vaak nog een bijkomend logopedisch onderzoek verrichten.

Stemcoaching

Een stemcoach is er voor het verbeteren van normale stemmen (zonder stoornis). Het gaat om het optimaliseren, verbeteren en ontwikkelen van de eigen stem en uitspraak voor specifieke doeleinden.

Spreken wordt nu gezien als een samenspel van lichaamshouding en -spanning, adem, stemplooitrilling, resonantie, articulatie, prosodie (intonatie, klemtoon en pauze) en expressie. Alles is even belangrijk. De stemcoach gaat uit van het perspectief dat de stem geoptimaliseerd kan worden als de spreker al deze parameters van het stemgeven beheerst en evenwichtig laat samenwerken.

Meer info hieromtrent kunt u vinden op http://www.annsophieboulez.be

Stotterproblematiek

Stotteren is een ontwikkelingsstoornis waarbij het vloeiend verloop van het spreken onderbroken wordt.
Uiterlijke (primaire) kenmerken zijn

 • het herhalen van klanken: vb i-i-i-i-ik ga naar de slager
 • het verlengen van klanken: vb mmmmmmaar dat gaat niet
 • het blokkeren of vastzitten al dan niet gepaard met pauzes, stopwoorden,…

Maar stotteren is veel meer dan dat. In een poging om het stotteren zo min mogelijk te laten opvallen of zo snel mogelijk uit het stottermoment te geraken, komen allerlei gedragingen voor (secundair stotteren). Dit kan zich uiten in het gebruiken van andere woorden, geen antwoord geven of niets zeggen of er kunnen bijbewegingen in het aangezicht of lichaam optreden. Negatieve gedachten zorgen voor angst, frustratie en schaamte. Iemand wordt onzeker en gaat zich minderwaardig gaan voelen. Spreken wordt heel spanningsvol en daardoor zal het stotteren veel meer voorkomen. Elke spreekact kan vermeden worden en mensen raken steeds meer teruggetrokken.

Therapie
Wanneer u ongerust bent over uw spreken of spreken van uw kind, is het belangrijk om hulp te zoeken. Het is nooit te vroeg om therapie op te starten, desondanks vaak goedbedoelde adviezen uit de omgeving. Belangrijk is dat u advies van een professioneel stottertherapeut inwint. Enkel dan kan de juiste diagnose gesteld worden en indien nodig, behandeling opgestart worden.
Via directe en indirecte therapie wordt het stotteren zelf aangepakt evenals de emotionele aspecten. Er wordt een spreekcontroletechniek aangeleerd, waardoor iemand terug vertrouwen krijgt in het spreken. Deze technieken worden later ook in de buitenwereld toegepast. Zelfstandig oefenen wordt begeleid en zoveel mogelijk personen worden betrokken bij de therapie om het taboe en eventueel isolement te doorbreken.

Wie ben ik?
Tijdens mijn opleiding logopedie ben ik naar een zelfhulpgroep van mensen die stotteren gegaan. Daar werd duidelijk wat mijn passie was. Ik kreeg de kans om mij verder te specialiseren in stotteren in een groepspraktijk voor stottertherapie. Daar werkte ik samen met collega’s de therapie voor kinderen verder uit. Reeds meer dan 10 jaar werk ik quasi uitsluitend met kinderen en volwassenen die stotteren.

Meer info hieromtrent kunt u vinden op http://www.logopediekatrien.be

cursus TypTien

TypTien is een speelse en kindvriendelijke manier om kinderen met fijnmotorische problemen, dyspraxie, dyslexie of andere (leer)moeilijkheden (bv. Autisme, ADHD, enz) te leren typen op de computer (ontwikkeld door Wendy Peerlings, Explore).

Kinderen met fijnmotorische problemen, dyspraxie of zelfs dyslexie hebben het vaak moeilijk met schrijven. Werken op een computer zou een hulpmiddel kunnen zijn, maar daarvoor moeten ze kunnen typen!

TypTien heeft hiervoor een unieke aanpak. De aanpak van het typen is anders. Er wordt aan elke letter een woord/symbool gekoppeld en aan elke vinger een kleur, om zo de letters beter te kunnen onthouden. De letters worden aan elkaar gekoppeld in zinnetjes die ook als geheugensteun gebruikt worden (vb. vis zwemt in de beek, de fazant zit in het gras en de roofvogel vliegt naar de top).

Via speelse oefeningen worden verschillende zintuigen en leerkanalen gestimuleerd, om zo alle toetsen aan te leren en te automatiseren. TypTien gaat ervan uit dat je motorisch veel sneller een taak kan leren als er geen sprake is van tijdsdruk. De nadruk ligt op het motorisch automatiseren van de letters en het juist blind kunnen typen en niet zozeer op het genereren van een hoge typsnelheid. Het tempo komt later wel!

Praktisch ?

 • 10 à 15 lessen van 1 uur.
 • Bij TypTien hoort geen software, de oefeningen staan in een oefenboekjes (dit oefenboekje kan uiteraard bij ons verkregen worden).
 • De lessen gaan door in De Praktijk of eventueel op school.
 • Er kan individueel of in kleine groepjes gewerkt worden.
 • Een eigen laptop is aangewezen.
 • Er dient thuis elke dag geoefend te worden, tijdens de volledige cursus maar ook tijdens de follow-up periode (er wordt hiervoor gewerkt adhv thuisopdrachten).

Let wel: TypTien is geen wondermiddel. Kinderen met een leerstoornis blijven deze stoornis behouden en zullen bijgevolg niet sneller kunnen typen dan ze kunnen spellen.

De typesnelheid zal wel verhogen naarmate men meer oefent. Ook heeft het kunnen typen een gunstige invloed op de spelvaardigheid.

Ons Logopedie Team?

Tine kreps

Tine kreps

 

Valérie Van Damme

Valérie Van Damme

 

Ines Gheleyns

Ines Gheleyns

 

Katrien De Ridder

Katrien De Ridder

 

Ann Sophie Boulez

Ann Sophie Boulez

 

Nele Savels

Nele Savels

Praktische info

Alle consultaties gebeuren na afspraak . Therapie in De Praktijk of op school is mogelijk.

Wij houden ons strikt aan de door het RIZIV opgelegde tarieven .

Voor een groot deel van de logopedische problemen is een tegemoetkoming in de kosten voor de logopedische revalidatie door het RIZIV mogelijk. We verwijzen hiervoor eventueel door naar uw huisarts of indien nodig naar een geneesheer-specialist.

Bij het opstarten wordt steeds gekeken of de tegemoetkoming in uw geval mogelijk is. We nemen hiervoor de nodige testen af en stellen een logopedisch bilan op . Dit alles wordt u zorgvuldig uitgelegd tijdens een eerste contact.

Afpraak maken

Onze consultaties gebeuren uitsluitend na afspraak.

Wenst u een eerste afspraak te maken? Contacteer dan Tine kreps op het nummer 0477 796 492 of via onderstaand contactformulier.

Heeft u een vraag voor uw behandelende logopediste, gelieve haar dan rechtstreeks te contacteren.

Wij vragen u om de gemaakte afspraken te respecteren. Wanneer uw afspraak niet kan doorgaan, gelieve ons dan minimum 24 uur op voorhand hiervan te verwittigen. Zo niet, wordt uw gereserveerde tijd aangerekend, dit evenwel zonder tussenkomst van uw mutualiteit.

Betaling

De logopedische prestaties worden maandelijks gefactureerd. Na betaling ontvangt van ons het getuigschrift voor verstrekte hulp

Wij respecteren de RIZIV bepalingen voor de logopedische behandelingen.

Wij vragen u om bij voorkeur via overschrijving te betalen. De nodige gegevens hierover kan u vinden op de factuur die u van ons ontvangt.

Nuttige Tips

Gelieve bij uw eerste consultatie een vignet van de mutualiteit mee te brengen en eventueel ook de identiteitskaart.

Contacteer Tine Kreps

Privacy*

2 + 8 =

* Lees hier ons privacy beleid.

De Praktijk

Leenstraat 2 8301 Knokke-Heist